کشف ژن‌های همجنس‌خواه و گرایش جنسی

و تاثیر آن بر موضوع هویت جنسی
;