اندونزی همجنسگرایی را یک اختلال روانی اعلام کرد

;