همیشه دیگرانی هستند

نوشتاری پیرامون ماجرای ورامین
;