شست‌شوی مقعد برای سکس مقعدی

چطور می‌شود بدون «کثیف‌شدن» مقعد یا آلت تناسلی، سکس مقعدی داشت؟