‘چرا حتی پدرم اجازه کشتن من را به داعش می‌دهد؟’

;